مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
دکتر علی سلاجقه:

  سردبیر مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

و استاد دانشگاه تهران
دکتر عبدالرسول تلوری :

  مدیر مسئول مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران

  و دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر احمد ابریشم چی :

  استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین ارزانی:

  استاد دانشگاه تهران

دکتر مجید اونق:

  استاد دانشگاه گرگان

  دکتر احمد جلالیان:

  استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید احمد حیدری یان:

  استادیار پژوهشکده حفاظت خاک

  آبخیزداری

دکتر میر مسعود خیر خواه:

  دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری

دکتر علیرضا سپاسخواه:

  استاد دانشگاه شیراز

دکتر سید حمید­رضا صادقی:

 

 استاد دانشگاه تربیت مدرس  

 

  دکتر ناصر طالب بیدختی:

  استاد دانشگاه شیراز

  دکتر سید کاظم علوی پناه:

استاد دانشگاه تهران

  دکتر محمد مهدوی:

  استاد دانشگاه تهران

  دکتر علی نجفی نژاد:

  دانشیار دانشگاه تهران

 

  دکتر داود نیک کامی:

استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران:
http://jwmsei.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب