مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران- اخبار نشریه
هزینه چاپ مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

طبق مصوبه جلسه هیئت تحریریه ی مجله، از ابتدای خرداد ماه سال 1397 بخشی از هزینه های چاپ و انتشار مجله علوم و مهندسی آبخیزداری توسط متقاضیان چاپ مقالات تامین خواهد شد. در این راستا مقرر گردید: جهت ثبت و بررسی مقالاتی که کد شناساییی اخذ می نمایند مبلغ 500000 ریال و مقالاتی که جهت چاپ و انتشار انتخاب می شوند، مبلغ 1500000 ریال دریافت گردد.

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران:
http://jwmsei.ir/find.php?item=1.43.24.fa
برگشت به اصل مطلب