مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران- اخبار نشریه
هزینه چاپ مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

طبق مصوبه جلسه هیئت تحریریه ی مجله، از ابتدای خرداد ماه سال 1397 بخشی از هزینه های چاپ و انتشار مجله علوم و مهندسی آبخیزداری توسط متقاضیان چاپ مقالات تامین خواهد شد. در این راستا مقرر گردید: جهت ثبت و بررسی مقالاتی که کد شناسایی اخذ می نمایند مبلغ 500000 ریال و مقالاتی که جهت چاپ و انتشار انتخاب می شوند، مبلغ 1500000 ریال دریافت گردد.
شماره حساب:
5859-8370-0045-8592
0294224971
بانک تجارت
بنام انجمن آبخیزداری ایران


لطفا قبل از بارگزاری فیش واریزی، کد مقاله، را  حتما درج نمایید .

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران:
http://jwmsei.ir/find.php?item=1.43.24.fa
برگشت به اصل مطلب